Rodzina 500 plus. Gdzie i co należy złożyć?

aktualizacja 26 lipca 2017 r.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia 2017r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Druki wniosków będą wydawane i przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30 w następujących pokojach:

- świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - pok. 222B, nr tel. 91 32 25 489,

- świadczenia rodzinne – pok. 216, nr tel. 91 32 25 480,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

Zachęcamy do składania e-wniosków o świadczenie wychowawcze za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego,PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Uwaga!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 – już od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Ważne informacje

Z dniem 1 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od kwietnia br. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku o świadczenie w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Mieszkańcy Świnoujścia wnioski mogą składać w wersji papierowej w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 w godz. 7:30 – 15:30 w pokojach nr 5 i 122, a także w wersji elektronicznej.

Do dnia 22 czerwca 2016r. łącznie wpłynęło 1738 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 1338 w wersji papierowej i 400 drogą elektroniczną. W MOPR w Świnoujściu wydano 997 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych. Łącznie mieszkańcom Świnoujścia wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.007.567,20zł.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących wpłynięcia wniosku elektronicznego do MOPR w Świnoujściu, osoby zainteresowane mogą uzyskać w tej sprawie informacje u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR pod numerem telefonu 91  32-25-489 lub osobiście w pok. nr 122.

Tylko do 1 lipca „500 +” z wyrównaniem

W dniu 1 lipca 2016r. mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od kwietnia br. - W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenia będą przyznawana tylko od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania – przypominają pracownicy MOPR.

Mieszkańcy Świnoujścia wnioski w sprawie . świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” mogą składać w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni):

- parter pokój nr 5, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 2-gie i kolejne dzieci – bez kryterium dochodowego),

- I piętro pokój nr 122, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 1-sze i kolejne dzieci).

 

Co i gdzie należy złożyć?

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyjmują wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 +) w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni), parter pokój nr 5, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 2-gie i kolejne dzieci – bez kryterium dochodowego), I piętro pokój nr 122, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 1-sze i kolejne dzieci).

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu klienta jest możliwość składania E-wniosków o świadczenie. Wniosek elektroniczny można złożyć przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

      Podręcznik dla samorządów dot. Programu Rodzina 500+ kliknij tutaj    

W dniu 17 lutego 2016r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wejdzie w życie od 1 kwietnia br. i od tego dnia będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. W Świnoujściu wnioski można będzie składać w punktach w MOPR przy ulicy Dąbrowskiego 4 oraz filiach Miejskiego Domu Kultury na prawobrzeżu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu została uruchomiona infolinia pod numerem telefonu 91 322 54 89 czynna w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30. Informacje w sprawie programu „Rodzina 500 plus” udzielane są przez pracowników MOPR.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć:

  1. kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu pracownika MOPR,
  2. oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 Dodatkowo dla osób przebywających lub pracujących za granicą:

  1. oświadczenie o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 Dodatkowo dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

  1. oświadczenie osoby o fakcie samotnego wychowywania dziecka/dzieci (na druku oświadczenia pod odpowiedzialnością karną),
  2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów w przypadku zobowiązanych do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  3. kserokopia wyroku alimentacyjnego i/lub zaświadczenie od komornika o egzekucji świadczeń alimentacyjnych w 2014r. (w przypadku przyznanych alimentów),
  4. w przypadku utraty dochodu w 2014r. lub po tym roku - świadectwo pracy/ umowa zlecenie + rachunek oraz PIT (np. 11) za 2014r.
  5. w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2014r. - zaświadczenie od pracodawcy od kiedy jest zatrudnienie oraz suma dochodów netto osiągniętych w 2014r.
  6. w przypadku podjęcia zatrudnienia po 1 stycznia 2015r. - zaświadczenie od pracodawcy: od kiedy jest zatrudnienie oraz dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
  7. oświadczenie o braku zatrudnienia.

BRAK MOŻLIWOŚCI KSEROWANIA DOKUMENTÓW NA MIEJSCU

INFOLINIA w sprawie programu „Rodzina 500 plus” - 91 322 54 89.

 UWAGA. BRAK MOŻLIWOŚCI KSEROWANIA DOKUMENTÓW NA MIEJSCU.

Tu pobierzesz potrzebne druki

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej pobierz tutaj

Oświadczenie - koordynacja pobierz tutaj

Oświadczenie o danych osobowych pobierz tutaj

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pobierz tutaj

Wzór wniosku na drugie i kolejne dziecko pobierz tutaj

Wzór wniosku na pierwsze i kolejne dziecko pobierz tutaj

Załącznik numer 1 pobierz tutaj

Załącznik numer 2 pobierz tutaj

Załącznik numer 3 pobierz tutaj

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ .

 Więcej o programie 500 plus zobacz tutaj

 

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

 

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij