Przepisy ruchu drogowego

Poniżej przedstawiamy jedynie te aspekty przepisów ruchu drogowego, które mogą wynikać z różnic pomiędzy przepisami obowiązującymi w Polsce i w Niemczech.

Kodeks drogowy obowiązuje wszędzie, gdzie odbywa się ruch, a drogi i miejsca są ogólnodostępne, także na terenie prywatnym.
 
Ruch pojazdów

Dopuszczalne prędkości
Kierujący jest obowiązany:
- poruszać się z prędkością nie przekraczającą 50 km/h – jeśli widoczność jest ograniczona przez mgłę, opady śniegu lub deszczu do mniej niż 50 m i jeśli nie została ona określona w inny sposób,
- widząc dzieci, osoby potrzebujące pomocy bądź osoby starsze, zachować się tak, aby w każdej chwili być gotowym do zatrzymania się.

Dopuszczalna maksymalna prędkość obowiązuje również w sprzyjających warunkach drogowych i wynosi ona:
- na obszarze zabudowanym dla wszystkich pojazdów – 50 km/h
- poza obszarem zabudowanym:
-- dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t z wyjątkiem samochodów osobowych, dla samochodów osobowych z przyczepą, dla samochodów ciężarowych oraz pojazdów kempingowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą – 80 km/h,
-- dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t – 60km/h,
-- dla samochodów osobowych oraz pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5  – 100 km/h,
-- dla pojazdów używających łańcuchów przeciwśnieżnych, również  w sprzyjających warunkach – 50 km/h.

Ograniczenia prędkości nie obowiązują na autostradach, na innych drogach dwujezdniowych, które są rozdzielone pasem rozdzielającym lub inną przeszkodą. Nie obowiązują także na drogach jednojezdniowych, wielopasmowych posiadających przynajmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku rozdzielone odpowiednimi znakami poziomymi.

Dopuszczalne prędkości na autostradach
Dla samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t prędkością zalecaną jest 130 km/h, nawet przy dobrych warunkach panujących na drodze, przy dobrej widoczności i dobrych warunkach pogodowych, chyba że dla danego odcinka drogi obowiązują znaki informujące o innej dopuszczalnej prędkości bądź niższej prędkości zalecanej.


Holowanie pojazdów
Podczas holowania pojazdu:
- na autostradzie należy skorzystać z najbliżej położonego zjazdu,
- nie wolno wjeżdżać na autostradę,
- obydwa pojazdy muszą mieć włączone światła awaryjne.

Pojazdy jednośladowe nie mogą być holowane.

Kierujący pojazdem holowanym nie musi mieć uprawnień do prowadzenia tego pojazdu.


Opony zimowe
W Niemczech obowiązkowa jest jazda na zimowych oponach (jeśli wymagają tego warunki). Obowiązek taki wszedł w życie w grudniu 2010 roku. Za zimowe uznawane są nie tylko opony zimowe, ale także ogumienie całoroczne oraz opony z oznaczeniem M+S, często stosowane w pojazdach z napędem na cztery koła typu SUV i pick-up. W przypadku ciężkich pojazdów używanych, busów i ciężarowych klas M2, M3, N2 i N3, zimowe opony muszą znajdować się na kołach osi napędowej. Za brak odpowiednich opon na śniegu, lodzie, w czasie gołoledzi itp. Kara wynosi 40 euro. W przypadku utrudniania ruchu innym, np. na podjazdach – 80 euro. W praktyce gorsza może okazać się opłata za ściągnięcie auta przez pomoc drogową, przymusowy postój do czasu zmiany warunków drogowych albo wymiany opon.


Prawa porządkowe

Autostrady i drogi szybkiego ruchu
Na autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązują następujące
zasady:
- w niedziele i święta w godzinach od 0.00 do 22.00 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz samochodów ciężarowych z przyczepą,
- po autostradach i drogach szybkiego ruchu mogą poruszać się pojazdy, których budowa umożliwia poruszanie się z prędkością większą niż 60 km/h; prędkość ta dotyczy również pojazdów z przyczepami,
- pojazd z ładunkiem nie może być wyższy niż 4 m i szerszy niż 2,55 m,
- na autostrady można wjeżdżać jedynie na oznakowanych wjazdach, a na drogi szybkiego ruchu na skrzyżowaniach lub wjazdach,
- pierwszeństwo ma już poruszający się w ruchu głównym,
- na autostradach zabrania się cofania, zawracania oraz zatrzymywania, również na poboczu,
- piesi nie mogą wchodzić na autostradę, a drogi szybkiego ruchu mogą przekraczać jedynie na skrzyżowaniach, wjazdach lub w innych dobrze widocznych miejscach – w innych wypadkach jest to zabronione,
- wyjazd z autostrady jest dozwolony jedynie w miejscach oznakowanych tablicą wyjazdu i strzałką lub jednym z tych znaków,
- wyjazd z dróg szybkiego ruchu może nastąpić na skrzyżowaniach lub wyjazdach.

Plakietki Ekologiczne
Od 2007 r. obowiązują w Niemczech przepisy o oznaczeniach norm emisji spalin pojazdów. Dotyczą one pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów. Pojazdy te muszą spełniać normę czystości spalin EURO 2. Pojazdy nie spełniające tego wymogu nie mogą poruszać się po wyznaczonych strefach, które są ustanawiane przez władze lokalne tzw. zielone strefy. Najbliższym miastem, w którym obowiązują strefy jest Berlin. Plakietki można nabyć w miejscowości Ahlbeck: Autohaus Kruse GmbH. Lindenstr. 111 17419 Seeheilbad Ahlbeck i kosztują 7,50 euro.
Miasta w Niemczech objęte strefą: http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php


Zachowanie kierujących pojazdami wobec pieszych
Kierujących pojazdami obowiązują następujące zasady:
- na przejściu dla pieszych, z wyjątkiem kierujących pojazdami szynowymi, muszą oni ustąpić pierwszeństwa pieszym bądź osobom na wózkach inwalidzkich, które w wyraźny sposób okazują zamiar przejścia przez jezdnię. Obowiązani są wtedy zwolnić, a gdy to konieczne, zatrzymać się,

Wybrane przypadki usunięcia i przemieszczenia pojazdu
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, gdy stwarza on zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu bądź ten ruch utrudnia. W przypadku usunięcia pojazdu właściciel jest obowiązany pokryć jego koszty.

Alkohol oraz środki działające podobnie do alkoholu
Określając stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu oraz stan pod wpływem środka działającego podobnie, należy uwzględnić wynik badania kierującego oraz jego zachowanie się w trakcie jazdy oraz podczas kontroli.
Jeżeli zachowanie kierującego nie wskazuje na to, że jest on pod wpływem alkoholu, jednak zawartość alkoholu w organizmie stanowi od 0,5 do 1,09‰ – dopuścił się on wykroczenia.

W związku z zaistniałym wykroczeniem:
- kierujący musi wpłacić kaucję na poczet przyszłej kary,
- kaucja ta obejmuje przewidywaną wysokość grzywny oraz koszty postępowania,
- w sytuacji gdy kierujący twierdzi, że nie ma przy sobie środków płatniczych, policjant może dokonać przeszukania, a w razie rzeczywistego braku środków może zabezpieczyć jego mienie,
- policjant zabrania dalszego poruszania się pojazdem,
- kierujący zostaje przewieziony do komisariatu w celu wykonania badania urządzeniem stacjonarnym, posiadającym legalizacje, którego wynik stanowi dowód przed sądem,
-kierujący ma prawo do odmowy poddania się badaniu, wówczas zostanie pobrana krew do badań na jego koszt.

Zachowanie kierującego nie ma znaczenia, jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 1,1‰ – dopuścił się on przestępstwa.

W związku z zaistniałym przestępstwem:
- kierujący zostaje tymczasowo zatrzymany,
- w przypadku gdy kierujący ma przy sobie środki na wpłacenie kaucji, zostają mu one odebrane i zostaje zwolniony,
- jeżeli kierujący nie ma przy sobie środków na wpłacenie kaucji, stosowany jest tryb przyspieszony,
- kierujący otrzymuje zakaz kierowania pojazdami i zatrzymywane jest mu prawo jazdy,
- obligatoryjnie pobierana jest krew.

Jeżeli zachowanie kierującego wskazuje na to, że jest pod wpływem alkoholu, bądź kierujący spowodował zdarzenie drogowe, a zawartość alkoholu stanowi powyżej 0,3‰ – dopuścił się on przestępstwa.


Poziom alkoholu u kierującego, który nie ukończył 21 roku życia, musi wynosić 0,0‰.


W przypadku osoby poruszającej się rowerem

- jeżeli zachowanie kierującego wskazuje na to, że jest pod wpływem alkoholu, bądź kierujący spowodował zdarzenie drogowe, a zawartość alkoholu stanowi powyżej 0,3‰ – dopuścił się on
przestępstwa
- jeżeli zachowanie kierującego nie wskazuje na to, że jest pod wpływem alkoholu, a zawartość stanowi powyżej 1,6‰ – kierujący dopuścił się również przestępstwa
- w przypadku rowerzysty wykroczenie nie jest popełniane.

Obowiązki policjanta w trakcie kontroli drogowej
Policjant jest obowiązany:
- podać sygnał do zatrzymania w sposób widoczny i zrozumiały dla kierującego,
- podać nazwisko oraz komórkę organizacyjną, z której pochodzi,
- na życzenie kierującego okazać legitymację służbową,
- w wypadku wykroczeń i przestępstw poinformować o popełnionym czynie i prawie do odmowy wyjaśnień,
- do ścigania przestępstw, natomiast wykroczenia mogą, ale nie muszą być ścigane,
- do obsługi każdego zgłoszonego zdarzenia drogowego.


Prawa kierującego poddanego kontroli drogowej
Kierujący ma prawo:
- żądać okazania legitymacji służbowej policjanta,
- w wypadku wykroczeń i przestępstw zostać poinformowanym o popełnionym czynie,
- do odmowy wyjaśnień, gdy popełnił wykroczenie bądź przestępstwo.
Obowiązki kierującego poddanego kontroli drogowej
Kierujący pojazdem jest obowiązany:
- zatrzymać się do kontroli,
- przekazać policjantowi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu,
- stosować się do poleceń funkcjonariusza,
- poddać się badaniu krwi przez lekarza w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie,
- w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – podać dane osobowe i adres zamieszkania oraz potwierdzić to w dokumencie.

Poddanie się testom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz obecność środków działających podobnie do alkoholu jest dobrowolne.

Osobie zatrzymanej do kontroli drogowej sugeruje się wykonanie następujących czynności:
- zatrzymanie się w miejscu wskazanym przez policjanta,
- włączenie hamulca postojowego,
- otworzenie okna,
- ściszenie radia,
- wyłączenie silnika pojazdu,
- włączenie oświetlenia wnętrza pojazdu,
- trzymania rąk na kierownicy.
Obowiązkowe dokumenty
Kierujący w czasie kontroli drogowej powinien mieć przy sobie:
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny.
Obowiązkowe wyposażenie samochodu
Wyposażeniem obowiązkowym samochodu jest:
 - trójkąt ostrzegawczy,
- apteczka pierwszej pomocy.

Międzynarodowe przepisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej mówią, że samochody poruszające się za granicą muszą spełniać wymogi przepisów kraju, z którego pochodzą. Oznacza to, że polski samochód w Niemczech nie musi mieć apteczki, a niemiecki samochód w Polsce nie musi być
wyposażony w gaśnicę.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij