Zaproszenie do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście


 

Prezydent Gminy Miasto Świnoujście zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078).

 

Opieka stomatologiczna obejmuje:

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

 

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby 3279 uczniów szkół, dla których Gmina Miasto Świnoujście jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza,
  4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I,
  5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
  6. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I
  7. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: Technikum Zawodowe nr 1
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub mailem na adres: we@um.swinoujscie.pl najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Dorota Królikowska telefon 91 327 06 26
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest: Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Świnoujście, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście Panią Małgorzata Bielenis za pomocą adresu iod@um.swinoujscie.pl., tel. + 48 91 327 85 95.

3.    Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Świnoujście - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub  na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Prezydencie Miasta/Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście;

 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Świnoujście przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Świnoujście.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Świnoujście Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij