O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania z zakresu zdrowia publicznego wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Miasta.

Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.

Opracowanie i realizacja programu pn. „Miejski, profilaktyczny program leczenia otyłości”.

 

Termin realizacji zadania.

Zadanie  będzie realizowane w okresie od października 2021 r. do grudnia 2021 r.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 33.980 zł

 

Warunki realizacji zadania.

1. Zadanie do realizacji przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

2. W ramach zadania należy w szczególności:

1) zrealizować działania promocyjne, w tym:

- rozpropagować informacje na temat programu, warunkach przystąpienia, terminach i miejscach realizacji poszczególnych działań, sposobie kontaktu z realizatorem;

2) pozyskać grupę odbiorców, składającą się z 40 dorosłych osób z otyłością;

3) zrealizować zajęcia, które poprowadzą:

a) fizjoterapeuta (40 zajęć),

b) psychologa (40 zajęć),

c) dietetyka (40 zajęć),

d) trenera personalnego (40 zajęć);

4) sporządzić raport ewaluacyjny z programu;

5) przygotować sprawozdanie z realizacji zadania (według wzoru, stanowiącego zał. nr 5 do zarządzenia nr 594/2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 września 2021 r.

Nie dopuszcza się  pobierania opłat od adresatów zadania.

3. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Świnoujście. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych.

4. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, uznanych za koszty kwalifikowane tj.:

1) przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Świnoujście.

2) spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

3) poniesionych w terminie realizacji zadania,

4) potwierdzonymi dowodami dokonanej płatności (typu: faktury, rachunki, umowy),

5) kosztami kwalifikowanymi mogą być wydatki niezbędne do realizacji działań w ramach przedmiotowego zadania, w tym:

a) wynagrodzenie specjalistów – do ok. 90% wnioskowanej dotacji

b) koszty związane z promocją zadania,

c) koszty związane z organizacją spotkań, w tym koszty administracyjne zadania, obsługa finansowa zadania).

5. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):

a) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania,

b) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

c) wydatki związane z działalnością gospodarczą,

d) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

e) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień,

f) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,

g) odliczony podatek VAT.

6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Świnoujście (Urzędu Miasta Świnoujście i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

8. Miasto Świnoujście zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Świnoujście (Urzędu Miasta Świnoujście i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 

Wymogi dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

1. Wydatki w ramach realizacji oferty mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) tylko wtedy, gdy realizator zadania nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

2. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez realizatora czynności zmierzających do realizacji tego prawa;

3. Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części wydatków w ofercie. W takiej sytuacji realizator jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania zadania, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny;

4. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), w przypadku, gdy realizator zadania dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji opodatkowanych VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:

1) naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami nie może być wydatkiem kwalifikowalnym),

2) naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości nie podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek kwalifikowalny),

3) naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje – w tym przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

5. Oferent, który zaliczy VAT do wydatków kwalifikowalnych będzie zobowiązany przy podpisywaniu umowy do wypełnienia oświadczenia o kwalifikowalności VAT o następującej treści:

„W związku z przyznaniem...................................(nazwa Oferenta oraz jego status prawny) finansowania realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie oferty.............................................(tytuł  oferty), (nazwa Oferenta) .................. oświadcza, iż realizując powyższą ofertę nie możeodzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie oferty. Jednocześnie......................................(nazwa Oferenta)................. zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach realizacji zadania na podstawie ww. oferty części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez ......................................(nazwa Oferenta)................. .

(nazwa Oferenta)................. zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.”.

 

Wyjaśnienie

W przypadku, kiedy Oferent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie są kosztami brutto (w takiej sytuacji podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym). Natomiast w sytuacji, kiedy Oferent jest uprawniony do odzyskania VAT ustala w kosztorysie koszty netto w tym zakresie (w takiej sytuacji VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). W sytuacji kiedy Oferent może częściowo odzyskać podatek VAT w kosztorysie w części uwagi powinien wskazać, które kwoty zostały podane netto a które z podatkiem VAT. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Badanie możliwości odzyskania podatku VAT należy wyłącznie do obowiązków realizatora.

 

Kryteria oceny  ofert

1. Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 594 /2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 września

2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

zdrowia publicznego.

2. Zgodnie z § 5 i § 6 regulaminu konkursu:

1) Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania – od 0 pkt do 10 pkt

b) kalkulacje kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania -  od 0 pkt do 10 pkt

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie - od 0 pkt do 10 pkt

d) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - od 0 pkt do 10 pkt

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 pkt do 10 pkt

f) realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne biorąc pod uwagę  rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków -  od 0 pkt do 10 pkt

3) Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

4) Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają poniżej 50 % punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

5) Na podstawie zbiorczych formularzy oceny ofert tworzy się listę zaopiniowanych ofert porządkując oferty według  uzyskanych  ocen końcowych od najwyższej do najniższej. Powyższe stanowi podstawę  do przyznania dofinansowania. Otrzymują je oferenci, których oferty zajęły czołowe miejsca na liście rekomendowanych ofert, aż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków.

6) W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Oferent w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

7) Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, wskazanych w pkt 6 w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

8) Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a)       nie złożono żadnej oferty;

b)      żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty na realizację zadania z zakresu  zdrowia publicznego  należy składać na Stanowisku

Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego  1/5, parter, w terminie

do dnia 27 września 2021 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście).

2. Oferty należy składać na formularzu ofert, według wzoru określonego  w  załączniku nr 4 do

zarządzenia nr  594/2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 września 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 4 października 2021 r.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.  

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.swinoujscie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście.

 

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

1. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

2. Oferent może wnieść do Komisji odwołanie od wyników konkursu ofert, w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście - Stanowisko Obsługi Interesanta.

3. Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej. Odwołanie nie może zostać złożone tylko za pośrednictwem faksu. Wniesienie odwołania jedynie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, gdyż forma ta nie spełnia warunków opisanych w art. 78 Kodeksu cywilnego koniecznych dla zachowania pisemnej formy czynności prawnej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia odwołania, także w przypadku, jeżeli oferent w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie odwołania jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do Stanowiska Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście. środka odwoławczego w formie pisemnej.

4. Wniesienie odwołania wstrzymuje dalsze czynności związane z zawarciem umów z poszczególnymi oferentami do czasu jego rozpatrzenia.

5. Komisja rozpatruje wszystkie odwołania niezwłocznie podając uzasadnienie rozstrzygnięcia. Komisja jest związana zakresem odwołania, tzn. sprawdza zgodność złożonej oferty tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane w odwołaniu lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny, podniesionych przez oferenta.

6. Komisja składa Prezydentowi Miasta Świnoujście, za pośrednictwem Przewodniczącej wniosek o rozstrzygnięcie odwołania przez:

1)      uwzględnienie odwołania,

2)      częściowe uwzględnienie odwołania,

3)      oddalenie odwołania,

4)      odrzucenie odwołania, które wpłynęło po terminie lub nie pochodzi od oferenta.

7. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

 

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania.  

Nie dotyczy  - zadania w całości pokrywane ze środków publicznych.

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 

  1. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych*;
  2. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
  3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym, i prowadzona przez podmiot którego działalność umożliwia realizację zadania  ogłoszonego w konkursie*;
  4. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł*.
  5. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  6. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby realizujące zadanie wskazane w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Urzędu Miasta Świnoujście oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

*Pouczenie: Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.).

 

Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Prezydent Miasta Świnoujście zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz prawo do możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij